Knihovna Kaly
Naposledy aktualizováno: 13.5.2016

 .

 

SEZNAM KNIŽN?CH NOVINEK

 

Duben 2009

 

Beletrie pro dosp?lé

 

MONYOV?, Simona : Matka v krizi

?íká se, že mate?ská láska je ten zvláštní p?íjemný pocit, který žena vnímá, když všechny její d?ti spí. Simona Monyová zastává názor, že mate?ská láska je naopak v?rným odrazem toho, co jsme pro d?ti ochotné ud?lat, ob?tovat i vydržet, když jsou vzhůru...

PO??ZKOV?, Pavlína : Léto modelky

Píše se rok 1980 a patnáctiletá dcera ?eských emigrantů Ji?ina p?ijíždí ze Švédska do hlavního m?sta módy Pa?íže, aby zkusila št?stí jako modelka. Nikdo tu neumí vyslovit její jméno, nabub?elý sv?t modelingu se na zak?iknutou, chudou dívku dívá skrz prsty. Ji?ina, která je doma nešťastná, zoufale touží po lepším život?,  jejím nejv?tším snem je prosadit se jako modelka. Pro svou kariéru je rozhodnutá ud?lat všechno, co se po ní žádá...

 

Nau?ná literatura pro dosp?lé

 

ZOUHAROV?, Zuzana : Zdravý úsm?v

Zkušená dentální hygienistka vám v knize poradí, co všechno můžete ud?lat pro to, aby vaše dásn? zůstaly pevné a zuby zdravé po celý život. Autorka objas?uje p?í?iny vzniku nej?ast?jších onemocn?ní dutiny ústní - od zubního kazu po paradentózu - a prozradí, jak jim ú?inn? p?edcházet.

 

?nor 2009

 

Beletrie pro dosp?lé

 

ALSANEA, Rajaa : D?v?ata z Rijádu

Autorka bez p?ikrašlování, ale také bez zbyte?ných ná?ků vypráví p?íb?h ?ty? p?ítelky?, dívek z rijádské smetánky, které se zamilovávají, zasnubují, vdávají a rozvád?jí, studují, pracují, trápí se i radují. A tak postupn? nenásiln? pronikneme do tajů uvažování místních mužů a rodinných klanů, zamyslíme se nad fungováním arabské a západní spole?nosti a za?neme mít dojem, že t?ch nesmi?itelných rozdílů není zdaleka tolik, jak jsme se ješt? nedávno domnívali.

MONYOV?, Simona : Matka v koncích

V?tšina matek se domnívá, že s p?ibývajícím v?kem zmoud?í a výchovu d?tí budou zvládat snadn?ji. Ve skute?nosti jde o to, aby si každá matka dokázala zachovat aspo? tolik rozumu, kolik m?la, než své d?ti po?ala...

...

 

Všechny ob?any srde?n? zveme k návšt?v? knihovny.

 

...

 

Na Vaši návšt?vu se t?ší paní knihovnice Alena Uhlí?ová.

 

.